ประกาศรายวิชาชีววิทยาทั่วไป
 
ขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีววิทยาทั่วไป เข้าไป download เอกสารประกอบของรายวิชาจากระบบ Blackboard ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 
1.
เข้าไปที่ URL http://blackboard.it.chula.ac.th
 
2.
เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ที่นิสิตใช้ในการลงทะเบียนเรียน
 
3.
เลือกรหัสรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน [230310X-2011-S-1-00X-001]
 
4.
ที่ Menu ด้านซ้ายมือ เลือกกดที่คำว่า "Course Documents" 
 
5.
เลือกไฟล์เอกสาร (Attached Files) ที่ต้องการ โดย
5.1
กดเมาส์ด้านซ้าย เพื่อดูเอกสารแล้ว save ภายหลัง หรือ
5.2
กดเมาส์ด้านขวา เพื่อเลือกคำสั่ง "Save Target As" แล้ว save ไฟล์เอกสาร
 
ในกรณีที่มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ หรือ ไม่สามารถ download ไฟล์ได้ ให้ติดต่อแจ้งปัญหาไว้ที่ห้อง 409 ตึกมหามกุฏ (ห้องเรียนปฏิบัติการ)