ภาควิชาชีววิทยา มีหลักสูตรการเรียนการสอน ในทุกระดับชั้น ดังนี้