อ.ดร.นพดล กิตนะ

หัวหน้าภาควิชาฯ

   

ผศ.ดร. ดวงแข
สิทธิเจริญชัย

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝายวิชาการ

ศ.ดร. สุจินดา
มาลัยวิจิตรนนท์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

อ.ดร. นิพาดา
เรือนแก้ว ดิษยทัต

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร. ชัชวาล
ใจซื่อกุล

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝายวางแผน

ผศ.ดร.พงชัย
หาญยุทธนากร

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝายกิจการนิสิตและกิจกรรมพิเศษ

   
 

อ.ดร. นนทิวิชญ
ตัณฑวณิช

เลขานุการฯ

อ.ดร. พงษ์ชัย
ดํารงโรจนวัฒนา

ผู้ชวยเลขานุการฯ

สุดาทิพย์
ขันธจิตต์

ผู้ชวยเลขานุการฯ

 
ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ
จันทร์เจ้า
ว่าที่ร้อยตรี รศ.ดร.เจษฎา
เด่นดวงบริพันธ์
ผศ.ดร.สุรีรัตน์
เดี่ยววาณิชย์
ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญพร ผศ.ดร.จิรศักดิ์ สุจริต ผศ.ดร.ปิโยรส ทองเกิด ผศ.ดร.บัณฑิกา
อารีย์กุล บุทเชอร์
อ.ดร.จุฑาพันธุ์
พิณสวัสดิ์
อ.ดร.วรัญญา
อรัญวาลัย
อ.ดร.จิรารัช กิตนะ อ.ดร.อัมพร วิเวกแว่ว อ.ดร.ธงชัย
งามประเสริฐวงศ์
อ.ดร.ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ อ.ดร.มารุต เฟื่องอาวรณ์ อ.ดร. ชิดชัย จันทร์ตั้งสี อ.ดร.สพ.ญ.วัชราภรณ์
ติยะสัตย์กุลโกวิท
อ.ดร.ธนะกุล
วรรณประเสริฐ
   
  อ.ดร.สิทธิพร
ภัทรดิลกรัตน์
อ.ดร.ปรวีร์ พรหมโชติ อ.ดร.เกรียง กาญจนวตี  
พรทิพย์ ศรีเปารยะ ปรีชา พันธ์ทิพย์ ท่านมุข อาคม เสงี่ยมเจริญชัย สุดาทิพย์ ขันธจิตต์ ดรุณีพรรณ จันทรศักดิ์
นราธิป จันทร์สวัสดิ์ ไตรรัตน์ ยิ่งสุนทรวัฒนา สุนีย์ บัวเพชร ดิลก ญาณกลิ่น บุญช่วย สุขเฉลิมศรี
   
ประยูร ชมภูประเภท ภูวสิษฎ์ ชาวอบทม   ประนอม บุญหว่าน วันเพ็ญ ประคำ
         
       
 

 

ธวิทย์ ภู่ประดิษฐ์