Genetic diversity of the gene encoding merozoite surface protein-2 and -3 of the human malaria parasite Plasmodium falciparum

การศึกษาความหลากหลายของยีนสร้างเมอร์โรซอยต์เซอเฟสโปรตีน-2 และ -3 ของเชื้อมาลาเรียมนุษย์ชนิดพลาสโมเดียม ฟัลซิฟารัม (Plasmodium falciparum)

Optimized methods for genomic extraction of the avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum

การศึกษาเปรียบเทียบการสกัดดีเอ็นเอของเชื้อมาลาเรียไก่ชนิดพลาสโมเดียม กัลลินาเซียม (Plasmodium gallinaceum)

Molecular detection and biomarkers for diagnostics of avian malaria (in collaboration with Dr Jian Li, Xiamen University, China)

การพัฒนาเทคนิคทางอณูชีววิทยาสำหรับตรวจโรคมาลาเรียในไก่ (ร่วมมือกับ Dr Jian Li, Xiamen University, ประเทศจีน)

In vivo chemical screening of anti-malaria drugs in animal models (in collaboration with Dr Tawee Saiwichai, Mahidol University, Thailand)

การศึกษาประสิทธิภาพของสารต้านมาลาเรียในสัตว์ทดลอง (ร่วมมือกับ ผศ.ดร. ทวี สายวิชัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย)

Characterization of host-parasite gene interaction network in rodent and human malaria  (in collaboration with Dr Xin-zhuan Su, National Institutes of Health, USA)

การศึกษาเครือข่ายของยีนและจีโนมของเชื้อมาลาเรียในหนู (in collaboration with Dr Xin-zhuan Su, National Institutes of Health, USA)

 
 
Molecular Biology
Molecular Ecology
Cellular Physiology
Advance in Cell Biology
Medical Entomology
 
Department of Biology, Faculty of Science
Chulalongkorn University
Phayathai Road, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
office

Tel: 02-2185261
Fax: 02-2185261

e-mail
sittiporn.p@chula.ac.th
 

Being a parasite is not easy. Parasites must be phenotypically and genetically diverse so that they can evolve to escape host immune responses and co-exist within a host. The parasitic infection can lead to diseases. Malaria is one of the tropical diseases caused by a parasite known as Plasmodium and the parasite is very hard to control. This is partly because of the high levels of drug resistance and the lack of protective vaccines.

Malaria Research Laboratory, Department of Biology, Chulalongkorn University under direction of Assistant Professor Dr. Pongchai Harnyuttanakorn has addressed this issue by investigating into biology and genetic complexity of malaria parasites of humans and animal models. Our research interests include characterization of genes encoding malaria vaccine candidates and potential drug targets.

Our studies also focus on elucidating mechanisms of anti-malaria drug resistance and parasite evolution. Such knowledge is critical for monitoring and developing effective strategies for malaria control.

ปรสิตมีวงจรชีวิตที่ซับซ้อน ปรสิตส่วนใหญ่มีความหลากหลายของลักษณะฟีโนไทป์และความหลากหลายเชิงพันธุกรรม คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ปรสิตสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับเจ้าบ้านและรอดพ้นจากระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นปรสิตจึงเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อหลายชนิด โรคมาลาเรียเป็นโรคสำคัญชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุจากปรสิตในสกุลพลาสโมเดียม (Plasmodium) การกำจัดเชื้อปรสิตชนิดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะว่าเชื้อมาลาเรียส่วนใหญ่มักจะดื้อต่อยาและปัญหาจากการขาดแคลนวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

ห้องปฏิบัติการวิจัยโรคมาลาเรีย ภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร. พงชัยหาญยุทธนากร) มีความสนใจที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยให้ความสำคัญการศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยา และความหลากหลายของเชื้อมาลาเรียของมนุษย์และเชื้อมาลาเรียในสัตว์ทดลอง งานวิจัยที่สนใจได้แก่ การศึกษาความหลากหลายของยีนของเชื้อมาลาเรียที่ผลิตโปรตีนแอนติเจนและเป้าหมายของยา การศึกษากลไกการดื้อยาและวิวัฒนาการของเชื้อมาลาเรียดื้อยา งานวิจัยเหล่านี้สร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการระบาดของเชื้อมาลาเรียและการวางแผนควบคุมโรคมาลาเรียในอนาคต

 
Malaria Laboratory
 
1999-2003
B.Sc. (Biology) (1st Class Honor, with Gold medal award)
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2003-2008
Ph.D. (Genetics)
University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom
2008
Research Assistant
University of Edinburgh, Edinburgh, UK
2008-2012
Post-doctoral training
National Institutes of Health, Bethesda, USA
 
NIH’s Director Award, National Institutes of Health, Bethesda, USA (July 18th, 2012)
Bronze Medal, 10th International Biology Olympiad, Uppsala, Sweden (July 1st-7th, 1999)
DPST scholarship, the Royal Thai Government (1999-2008)
 
 1. Simpalipan P, Pattaradilokrat S, Siripoon N, Seugorn A, Kaewthamasorn M, Butcher RD, Harnyuttanakorn P. (2014) Diversity and population structure of Plasmodium falciparum in Thailand based on the spatial and temporal haplotype patterns of the C-terminal 19-kDa domain of merozoite surface protein-1.Malar J. 13:54. 
 2. Kumnuan R, Pattaradilokrat S, Chumpolbanchorn K, Pimnon S, Narkpinit S, Harnyuttanakorn P, Saiwichai T. (2013) In vivo transmission blocking activities of artesunate on the avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum. Vet Parasitol. 197(3-4):447-54. 
 
 
Undergraduate Student
 1. Ms. Natsuda Navamajiti
 2. Mr. Wisawa Tiyamanee (DPST student)
 3. Ms. Vorthon Sawaswong (DPST student)
Graduate Student
 1. Mr. Phumin Simpalipan (Biological Sciences, Chulalongkorn University)
 2. Ms. Mintra Pruckngern  (Parasitology, Mahidol university)
 3. Ms. Suchada Tasai (Parasitology, Mahidol university)
 4. Ms. Nattchaya Noiya (Parasitology, Mahidol university)
 5. Ms. Naphat Laipairoth (Parasitology, Mahidol university)
 6. Mr. Ratchasak Boonhok (Microbiology, Mahidol university)
 
National
 1. สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์. โรคมาลาเรียในหนูไมซ์: โมเดลสู่การค้นพบยาต้านมาลาเรียใหม่ในมนุษย์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ฉบับที่ 3 ปีที่ 41 (กรกฎาคม-กันยายน 2556). 41(3): 532-541.
 2. สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์. โรคมาลาเรียในสัตว์ปีก: วิธีการป้องกันการระบาดของเชื้อมาลาเรียโรคในไก่และการประยุกต์ใช้สำหรับควบคุมโรคมาลาเรียในมนุษย์. วารสารวิจัย มข. ฉบับที่ 1 ปีที่ 19 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557) หน้า 150-160
 3. สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์. พันธุศาสตร์ของเชื้อมาลาเรีย: จากงานวิจัยพื้นฐาน สู่การพัฒนายาต้านมาลาเรีย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. ฉบับที่ 1 ปีที่ 20 (มกราคม-มิถุนายน 2558). (รอการตีพิมพ์)
 
International
 1. Pattaradilokrat, S, Cheesman, SJ, Carter R. 2008. Congenicity and genetic polymorphism in cloned lines derived from a single isolate of a rodent malaria parasite. Mol Biochem Parasitol 157(2): 244-247.
 2. Pattaradilokrat, S, Culleton, R, Cheesman, SJ, Carter R. 2009. Gene encoding erythrocyte binding ligand linked to blood stage multiplication rate phenotype in Plasmodium yoelii yoeliiProc Natl Acad Sci U S A. 106(17):7161-6, 2009.
 3. Cheesman, SJ, O' Mahony, E, PattaradilokratS, Degnan, K, Knott, S, Carter R. 2010 A single parasite gene determines strain-specific protective immunity against malaria: the role of the Merozoite Surface Protein I. Int J Parasitol. 40(8):951-61.
 4. Pattaradilokrat, S, Li, J, Su, XZ. 2011 Protocol for Production of a Genetic Cross of the Rodent
  Malaria Parasites. JOVE. 47.
 5. Li J*, Pattaradilokrat S*, Zhu F*, Jiang H, Liu S, Hong L, Fu Y, Koo L, Xu W, Pan W, Carlton JM, Kaneko O, Carter R, Wootton JC, Su XZ. 2011. Linkage maps from multiple genetic crosses and loci linked to growth-related virulent phenotype inPlasmodium yoeliiProc Natl Acad Sci U S A. 108:E374-82.
 6. Yuan J, Cheng KC, Johnson RL, Huang R, Pattaradilokrat S, Liu A, Guha R, Fidock DA, Inglese J, Wellems TE, Austin CP, Su XZ. 2011. Chemical genomic profiling for antimalarial therapies, response signatures, and molecular targets. Science. 333:724-9
 7. Qi Y, Zhu F, Li J, Fu Y, Pattaradilokrat S, Hong L, Liu S, Huang F, Xu W, Su XZ. 2013. Optimized protocols for improving the likelihood of cloning recombinant progeny from Plasmodium yoelii genetic crosses. Exp Parasitol. 133:44-50.
 8. Eastman RT*, Pattaradilokrat S*, Raj DK, Dixit S, Deng B, Miura K, Yuan J, Tanaka TQ, Johnson RL, Jiang H, Huang R, Williamson KC, Lambert LE, Long C, Austin CP, Wu Y, Su XZ. 2013. A class of tricyclic compounds blocking malaria parasite oocyst development and transmission. Antimicrob Agents Chemother. 57:425-35.
 9. Kumnuan R*, Pattaradilokrat S*, Chumpolbanchorn K, Pimnon S, Narkpinit S, Harnyuttanakorn P, Saiwichai T. 2013. In vivo transmission blocking activities of artesunate on the avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum. Vet Parasitol. 197(3–4): 447–454.  
 10. Simpalipan P, Pattaradilokrat S, Siripoon N, Seugorn A, Kaewthamasorn M, Butcher RD, Harnyuttanakorn P. 2014. Diversity and population structure of Plasmodium falciparum in Thailand based on the spatial and temporal haplotype patterns of the C-terminal 19-kDa domain of merozoite surface protein-1. Malaria Journal.  13(1):54.      
 11. Wu J, Tian L, Yu X, Pattaradilokrat S, Li J, Wang M, Yu W, Qi Y, Zeituni AE, Nair SC, Crampton SP, Orandle MS, Bolland SM, Qi CF, Long CA, Myers TG, Coligan JE, Wang R, Su XZ. 2014. Strain-specific innate immune signalling pathways determine malaria parasitemia dynamics and host mortality. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America. 111(4):E511-E520.     
 12. Pattaradilokrat S, Li J, Wu J, Qi Y, Eastman RT, Zilversmit M, Nair SC, Huaman MC, Quinones M, Jiang H, Li N, Zhu J, Zhao K, Kaneko O, Long CA, Su XZ. 2014. Plasmodium genetic loci linked to host cytokine and chemokine responses. Genes & Immunity. 15(3):145-152.
 13. Nair SC*, Pattaradilokrat S*, Zilversmit MM*, Dommer J, Nagarajan V, Stephens MT, Xiao W, Tan JC, Su XZ. 2014. Genome-wide polymorphisms and development of a microarray platform to detect genetic variations in Plasmodium yoelii. Molecular and Biochemical Parasitology. 194(1-2):9-15. [*shared the first authorship]
 
Book Chapter
PattaradilokratS, Mu, J, Awadalla, P, Su. X. 2013. Genome diversity and applications in genetic studies of the human malaria parasites Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax. In Comparative Genomics of Plasmodium parasites, Jane M. Carlton, Susan L. Perkins and Kirk W. Deitsch, eds. (Wymondham, UK: Caister Academic Press). 59-90.