วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา

ปรัชญาของหลักสูตร

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านสัตววิทยาเป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็น อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเสริมสร้างความแข็งแรงมั่นคงในสังคมมนุษย์ เป็นความจริงที่ว่าทั้งในปัจจุบันและอนาคตการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และสังคมของมวลมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปในวิถีทางที่ยากที่จะกําหนดได้ หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรคุณภาพทางด้านสัตววิทยาให้มีทักษะและแม่นยําลุ่มลึกในองค์ความรู้ มีความสามารถและศักยภาพที่พร้อมในการใช้วิจารณญาณที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาและ สํานึกสาธารณะ มีความพร้อมในด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักเสียสละและมีความเป็นผู้นํา บัณฑิตของหลักสูตรนับเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดความแข็งแกร่งในสังคมได้ นอกจากนี้ดุษฎีบัณฑิตของหลักสูตรต้องมีความตระหนักในความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่ดีงามให้อยู่ดํารงต่อไปได้ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัฒน์

ความสําคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นหลักสูตรที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จากนั้นได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เป็นระยะตามรอบของการปรับปรุง หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณค่าออกสู่สังคมไทยมาได้ในระยะเวลาหนึ่ง บัณฑิตเหล่านี้จบการศึกษาออกไปทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสร้างชื่อเสียงได้อย่างมากมาย ผลงานวิจัยที่ได้จากงานวิทยานิพนธ์ของดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรเป็นงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้าน สัตววิทยาขั้นสูง งานวิจัยเหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และถูกนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์อยู่เสมอ ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติและระดับนานาชาติ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้มีการปรับรายชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร รวมทั้งปรับแผนการศึกษาให้ถูกต้องตรงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบ มีความรู้ลึกแม่นยํา มีความใฝ่รู้และรู้จักการเรียนรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ ทางสัตววิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลิตผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มี คุณภาพ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ผลิตบัณฑิตที่คิดเป็นทําเป็น สามารถคิดและผลิตผลงานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ นําองค์ความรู้ไปปรับใช้เพื่อสร้างชื้นงานที่มีมูลค่า อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและการพัฒนาประเทศชาติให้เข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ตลอดจนมี ความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมที่จะเป็นผู้นําที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคมไทย สามารถชี้นําและขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องและพึ่งตนเองได้

ผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักในความเป็นไทย สามารถสืบสานและดํารงวัฒนธรรมและประเพณีอันดี งามของไทยให้อยู่คู่ไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัฒน์

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา