วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา

ปรัชญาของหลักสูตร

มนุษย์เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านสัตววิทยาเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นอันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างความแข็งแรงมั่นคงในสังคมมนุษย์เป็นความจริงที่ว่าท้ังในปัจจุบันและอนาคตการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และสังคมของมวลมนุษย์ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปในวิถีทางที่ยากที่จะกำหนดได้ หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางด้านสัตววิทยาให้มีทักษะและแม่นยำในองค์ความรู้ มีความสามารถและศักยภาพที่พร้อมจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีความพร้อมในด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อที่จะเป็นผู้นำที่มีคุณภาพของสังคม พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและก่อให้เกิด ประโยชน์แก่สังคมและมนุษยชาติได้

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยาเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นหลักสูตรเก่าแก่ที่เปิดใช้มานาน จากน้ันได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เป็นระยะ ๆ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ใช้ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตเหล่านี้จบการศึกษาออกไปทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างมากมาย จนมีชื่อเสียงต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสัตววิทยาพื้นฐาน และสามารถนำความรู้นี้ไปผสมผสานกับองค์ความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ ในเชิงบูรณาการ เพื่อประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการทำงานทางด้านสัตววิทยาพื้นฐาน

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

โปรแกรมเกียรตินิยม
ขอลงวิชาเลือกสาขานอกประกาศ