วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

การพัฒนาหลักสูตร

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโลกและประเทศไทย รวมท้ังแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อทิศทางของการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเป็นอย่างมาก ดังนั้นหลักสูตรจึงมีแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและนานาชาติ มีความมุ่งมั่นเพื่อผลิตบุคลากรทางชีววิทยาที่มีความรู้ความสามารถในการคิดและปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม มีความเป็น ผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกท้ังสามารถใช้ความรู้ในการพัฒนาชุมชนได้

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีทิศทางที่สอดคล้องกับพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเข้มแข็งของหลักสูตรให้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ เป็นแหล่งอ้างอิงและบูรณาการองค์ความรู้ทางชีววิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตบัณฑิตทางชีววิทยาที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนมีความเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย สามารถดำรงและสืบสานความเป็นไทย รวมท้ังวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้สามารถยั่งยืนอยู่ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

โปรแกรมเกียรตินิยม
ขอลงวิชาเลือกสาขานอกประกาศ