วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา

ปรัชญาของหลักสูตร

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านสัตววิทยา เป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นอันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเสริมสร้างความแข็งแรงมั่นคงในสังคมมนุษย์ เป็นความจริงที่ว่าทั้งในปัจจุบันและอนาคตการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และสังคมของมวลมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปในวิถีทางที่ยากที่จะกําหนดได้ หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรคุณภาพทางด้านสัตววิทยาให้มีทักษะและแม่นยําในองค์ความรู้ มีความสามารถและศักยภาพที่พร้อมในการใช้วิจารณญาณที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ มีความพร้อมในด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักเสียสละและมีความเป็นผู้นํา บัณฑิตของหลักสูตรนับเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดความแข็งแกร่งในสังคมได้ นอกจากนี้มหาบัณฑิตของหลักสูตรต้องมีความตระหนักในความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่ดีงามให้อยู่ดํารงต่อไปได้ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัฒน์

ความสําคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นหลักสูตรเก่าแก่ที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 จากนั้นได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เป็นระยะตามรอบของการปรับปรุง หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณค่าออกสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตเหล่านี้จบการศึกษาออกไปทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างมากมายจนมีชื่อเสียงตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผลงานวิจัยที่ได้จากงานวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตในหลักสูตร เป็นงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านสัตววิทยา งานวิจัยเหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และถูกนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์อยู่เสมอทั้งในระดับ ชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้มีการปรับรายชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร รวมทั้งปรับแผนการศึกษาให้ถูกต้องตรงตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบ มีความรู้ลึกแม่นยํา และมีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ทางสัตววิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลิตผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ผลิตบัณฑิตที่คิดเป็นทําเป็น สามารถคิดและผลิตผลงานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ นําองค์ความรู้ไปปรับใช้เพื่อสร้างชื้นงานที่มีมูลค่า อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและการพัฒนาประเทศชาติให้เข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมที่จะเป็นผู้นําที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคมไทย สามารถชี้นําและขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องและพึ่งตนเองได้

ผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักในความเป็นไทย สามารถสืบสานและดํารงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่คู่ไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัฒน์

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา