บุคลากร

คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ

หัวหน้าภาควิชาฯ

รศ.ดร. ชัชวาล  ใจซื่อกุล

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร. สุกัญญา เจริญพร

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร. นิพาดา เรือนแก้ว ดิษยทัต

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน

รศ.ดร. จิรศักดิ์ สุจริต

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัย

รศ.ดร. ธนะกุล วรรณประเสริฐ

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร. พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร. สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.สพ.ญ.ดร. วัชราภรณ์  ติยะสัตย์กุลโกวิท

เลขานุการภาควิชาฯ

ผศ.ดร. มารุต  เฟื่องอาวรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาฯ

สุดาทิพย์  ขันธจิตต์

คณาจารย์

ศ.ดร. จันทร์เพ็ญ  จันทร์เจ้า

ศ.ดร. สมศักดิ์  ปัญหา

ศ.ดร. สุจินดา  มาลัยวิจิตรนนท์

รศ.ดร. เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์

รศ.ดร. ชัชวาล  ใจซื่อกุล

รศ.ดร. จิรศักดิ์  สุจริต

รศ.ดร. บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์

รศ.ดร. ธนะกุล  วรรณประเสริฐ

ผศ.ดร. สุรีรัตน์  เดี่ยววาณิชย์

ผศ.ดร. พงชัย  หาญยุทธนากร

รศ.ดร. วิเชฏฐ์  คนซื่อ

ผศ.ดร. นพดล  กิตนะ

ผศ.ดร. จิรารัช กิตนะ

ผศ.ดร. สุกัญญา  เจริญพร

ผศ.ดร. นิพาดา  เรือนแก้ว ดิษยทัต

ผศ.ดร. อัมพร  วิเวกแว่ว

ผศ.ดร. นนทิวิชญ  ตัณฑวณิช

ผศ.ดร. ปิโยรส  ทองเกิด

ผศ.ดร. ธงชัย  งามประเสริฐวงศ์

ผศ.ดร. มารุต  เฟื่องอาวรณ์

ผศ.ดร. ณัฐพจน์  วาฤทธิ์

ผศ.ดร. ชิดชัย จันทร์ตั้งสี

รศ.ดร. พงษ์ชัย   ดำรงโรจน์วัฒนา

ผศ.ดร. สิทธิพร  ภัทรดิลกรัตน์

ผศ.สพ.ญ.ดร. วัชราภรณ์  ติยะสัตย์กุลโกวิท

รศ.ดร. ปรวีร์  พรหมโชติ

ผศ.ดร. เกรียง  กาญจนวตี

อ.ดร. ภาณุพงศ์  ธรรมโชติ จรูญโรจน์

ผศ.ดร. ณัฏฐ์  ทรงวรวิทย์

อ.ดร. วรัญญา  อรัญวาลัย

อ.ดร. ฉัตรชัย  ภู่มาก

อ.สพ.ญ.ดร. ภาวิญา ภูผา

อ.ดร. ชวธัช ธนูสิงห์

อ.ดร. อาทิตย์ พลโยธา

อ.น.สพ.ดร. อนุกูล ทวีชัยไพศาลกุล

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

พันธ์ทิพย์  ท่านมุข

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เลอสรรค์ วศิโนภาส

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

นราธิป   จันทรสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

ไตรรัตน์  ยิ่งสุนทรวัฒนา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

อาคม  เสงี่ยมเจริญชัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

สุดาทิพย์  ขันธจิตต์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ดรุณีพรรณ  จันทรศักดิ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

มัณฑนา ภาคมณี

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

ภูวสิษฏ์  ชาวอบทม

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

ประนอม  บุญหว่าน

พนักงานสถานที่

ประยูร  ชมภูประเภท